POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2012, 51, 3
Badania modelowe nad patogenezą ospy prawdziwej: wpływ ortopokswirusów krowianki, ospy myszy i ospy bydła na aktywację czynnika transkrypcyjnego NF-кB
Model studies on smallpox pathogenesis: the influence of vaccinia,
mousepox and cowpox orthopoxviruses on the activation of transcription factor NF-кB

autorzy: J. S t r u z i k, M. Ni emi a ł t o w s k i


155
Mikrobiologiczne źródła barwników w technologii żywności
Microbiological sources of colorants in food technology

autorzy: I. S t o l a r z e w i c z, A. K a p t u r o w s k a, E. B i a ł e c k a - F l o r j a ń c z y k


167

Ozonoterapia oraz zastosowanie ozonu w dezynfekcji
Ozonotherapy and application of ozone as disinfectant

autorzy: D. B i a ł o s z e w s k i, E. B o c i a n, S. Ty s k i


177

Opryszczkowe zapalenie mozgu
Herpes simplex encephalitis (HSE)

autorzy: M. Po p i e l, E. Wi e t r a k, T. L a s k u s


185
Charakterystyka białek wirusa Epsteina-Barr – ich udział w zakażeniu latentnym i powiązanie z procesami nowotworzenia
Characterization of Epstein-Barr virus proteins – their participation in latency and relation to oncogenesis

autorzy: A. Ż u k -Wa s e k


191
Jak zdobyć i wykorzystać wiedzę o wielogatunkowych biofilmach?
How to gain and use knowledge about multi-species biofilms?

autor: E. A. Tr a f n y


205
Diagnostyka ostrych zakażeń górnych dróg oddechowych (gdo) – dobór materiałów i problemy interpretacyjne związane z obecnością flory fizjologicznej i nosicielstwem
Microbiological diagnosis of acute upper respiratory tract infections: choise of specimens, interpretation problems due to the presence of normal nasopharyngeal flora and carrier state

autor: E. Ma z u r


213
Mikrobiologiczna diagnostyka zakażeń implantów stawu biodrowego
Microbiological diagnostics of prosthetic hip joint infections

autorzy: D. S t r z e l e c - Now a k, A. B o g u t, J. N i e d ź w i a d e k, M. Ko z i o ł - Mo nt ewk a, A. S i k o r a


219
Zakażenia miejsca operowanego – charakterystyka czynników ryzyka,
endogennych źródeł zakażenia i metody zapobiegania

Surgical site infections-characterization of risk factors, endogenous
sources of infection and methods of prevention

autor: M. K o z i o ł -Mo n t e w k a

227

 

  Pobierz numer w formacie pdf

 

Od Redakcji
   Uprzejmie proszę PT. autorów o możliwie szybkie uregulowanie zaległych opłat - powstałych w 2011 roku - za publikowanie artykułów w Postępach Mikrobiologii.
   Pismo nasze od roku pozbawione jest dotacji MNiSW, stąd brak wpływów z ww. tytułu, znaczie utrudnia kierownictwu PTM realizację statutowej działalności.
    Z góry dziękujemy za pozytywny odzew na naszą prośbę.

Za Redakcję PM. Jerzy Hrebenda
 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster e-mail  web