POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2012, 51, 2
Osmoadaptacja i systemy transportu potasu w bakteriach Gram-ujemnych
Osmoadaptation and potassium transport systems in Gram-negative bacteria

autorzy: W. M a ł e k, S. Wd o w i a k -Wr ó b e l, M. Ta r g o ń s k a, M. K a l i t a, S. G n a t


93
Zakażenia ortomyksowirusami u osób z zaburzeniami odporności
Infections with orthomyxoviruses in patients with immunological disorders

autorzy: I. S t e f a ń s k a, T. D z i e c i ą t k o w s k i, G. M ł y n a r c z y k


99

Wykorzystanie mikroorganizmów do usuwania mikotoksyn z żywności i pasz
Using of microorganisms for mycotoxin removal from food and feed

autor: M. P i o t r o w s k a


109

Część I. Specyficzność substratowa proteazy aspartylowej a patogeneza zakażeń Candida albicans
Role of aspartic proteinases in Candida albicans virulence. Part I. Substrate specificity of aspartic proteinases and Candida albicans pathogenesis

autorzy: W. Ku r z ą t k o w s k i – Rola proteazy aspartylowej w wirulencji Candida albicans.


121
Rola proteazy aspartylowej w wirulencji Candida albicans. Część II: Ekspresja SAP1-10 proteazy aspartylowej podczas zakażeń Candida albicans in vivo
Role of aspartic proteinases in Candida albicans virulence.
Part II: Expression of SAP1-10 aspartic proteinase during Candida albicans infections in vivo


autorzy: M. S t a n i s z e w s k a, M. B o n d a r y k, K. S i e n n i c k a, J. P i ł a t, M. S c h a l l e r, W. Ku r z ą t k o w s k i


127
Współzależności między florą jelitową i pasożytami gryzoni
Interactions between intestinal microflora and parasites of rodents

autorzy: K. K o w a l k o w s k a, A. O k u l e w i c z


137
Chlamydie środowiskowe – nowe dane
Environmental chlamydiae – new data

autorzy: M. Pawl i k o w s k a, W. De p t u ł a


143

 

  Pobierz numer w formacie pdf

 

Od Redakcji
   Uprzejmie proszę PT. autorów o możliwie szybkie uregulowanie zaległych opłat - powstałych w 2011 roku - za publikowanie artykułów w Postępach Mikrobiologii.
   Pismo nasze od roku pozbawione jest dotacji MNiSW, stąd brak wpływów z ww. tytułu, znaczie utrudnia kierownictwu PTM realizację statutowej działalności.
    Z góry dziękujemy za pozytywny odzew na naszą prośbę.

Za Redakcję PM. Jerzy Hrebenda
 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster e-mail  web