POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2012, 51, 1
Mechanizmy wirulencji Streptococcus pyogenes
Patogenicity mechanisms of Streptococcus pyogenes

autorzy: K. S z c z y p a, J. W i l ems k a, W. H r y n i e w i c z, I. S i t k i e w i c z


3
Clostridium perfringens jako czynnik etiologiczny biegunki poantybiotykowej
Clostridium perfringens as the etiological agent of antibiotic associated diarrhoea

autorzy: J. K ą d z i e l s k a, P. O b u ch-Wo s z c z a t y ń s k i, H. P i t u c h, G. M ł y n a r c z y k


17

Mikrobiom człowieka – zdrowie i choroba
Human microbiome – health and disease

autor: M. Bi n e k


27

Choroby serca jako późne powikłania zakażen odzwierzęcych przenoszonych przez kleszcze
Heart disease as a late complications of zoonosis transmitted by a ticks

autorzy: I. Mą c z k a, S. Ty l e w s k a -Wi e r z b a n o w s k a


37
Zakażenia Bartonella spp. ze szczególnym uwzględnieniem chorób oczu
Bartonella sp. infections with particular emphasis on eye diseases

autorzy: B. F i e c e k, T. C h m i e l e w s k i, S. Ty l e w s k a - Wi e r z b a n o w s k a


47
Probiotyczne bakterie fermentacji mlekowej (LAB)
Probiotic lactic acid bacteria (LAB)

autorzy: J. G aj e w s k a, M. K. B ł a s z c z y k


55
Nowoczesne techniki mikroskopowe i biologii molekularnej w ocenie granulowanej biomasy
New microscopic and molecular biology techniques in the evaluation of granular biomass

autorzy: B. K o ń c z a k, J. K a r c z, K. M i k s c h


67

 

  Pobierz numer w formacie pdf

 

Od Redakcji
   Uprzejmie proszę PT. autorów o możliwie szybkie uregulowanie zaległych opłat - powstałych w 2011 roku - za publikowanie artykułów w Postępach Mikrobiologii.
   Pismo nasze od roku pozbawione jest dotacji MNiSW, stąd brak wpływów z ww. tytułu, znaczie utrudnia kierownictwu PTM realizację statutowej działalności.
    Z góry dziękujemy za pozytywny odzew na naszą prośbę.

Za Redakcję PM. Jerzy Hrebenda
 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster e-mail  web