POST. MIKROBIOL.,
2006, 45, 3, 157-168
http://www.pm.microbiology.pl

 

FUNKCJE I SORTOWANIE LIPOPROTEIN
BAKTERII GRAM-UJEMNYCH

Paweł Łaniewski, Renata Alicja Godlewska,
Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka*
Zakład Genetyki Bakterii UW, ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
e-mail: kjkryn@biol.uw.edu.pl

Wpłynęło w 2006 r.

1. Ogólna charakterystyka lipoprotein. 2. Funkcje lipoprotein. 2.1. Funkcje strukturalne. 2.2. Funkcje transportowe. 2.3. Funkcje enzymatyczne. 2.4. Udział w procesach adhezji. 2.5. Inne funkcje. 3. Oddziaływanie lipoprotein z receptorami TLR; transdukcja sygnału. 4. Transport lipoprotein przez błonę cytoplazmatyczną. 4.1. System Sec. 4.2. Biogeneza lipoprotein 5. Sortowanie liroprotein. 5.1. LolA i LolB. 5.2. LolCDE. 5.3. System Lol. 5.4. Sygnał sortujący. 6. Podsumowanie

Functions and sorting of Gram-negative bacteria lipoproteins

Abstract: Lipid modified proteins, which belong to a group of membrane proteins, are present in cells of various organisms, from bacteria to eukaryotes. Lipid modification of these proteins occurs post-translationally on the periplasmic surface of the inner membrane. Lipoproteins of Gram-negative bacteria are anchored into inner or outer membrane via fatty acids attached to N-terminal cysteine. These proteins perform many various functions in bacterial cells. They may interact with TLR receptors and stimulate several signal transduction pathways leading to cytokine genes expression. Lipoproteins are transported by CM by the Sec protein machinery. The membrane localization of the E. coli lipoproteins is dependent of the lipoprotein sorting signal, the amino acid residue next to the lipid modified cysteine. Generally an Asp at this position resulted in retention of the lipoprotein in inner membrane, whereas others residues direct lipoproteins to the outer membrane. In E. coli LolA-LolB system, consisting of five proteins (LolABCDE), is the general mechanism by which outer membrane-directed lipoproteins are efficiently released from cytoplasmic membrane and transported into outer membrane.

1. General characterization of lipoproteins. 2. Lipoprotein functions. 2.1. Structural function. 2.2. Transport function. 2.3. Enzymatic function. 2.4. Role in adhesion. 2.5. Other functions. 3. Interaction of the lipoproteins with TLR receptors, signal transduction. 4. Transport of the lipoproteins through cytoplasmic membrane. 4.1. Sec system. 4.2. Biogenesis of the lipoproteins. 5. Sorting of the lipoproteins. 5.1. LolA and LolB. 5.2. LolCDE. 5.3. Lol system. 5.4. Sorting signal. 6. Conclusions

Słowa kluczowe:  biogeneza, funkcja, lipoproteiny, sortowanie, system Lol
Key words:  biogenesis, function, lipoproteins, sorting, Lol system,

 


pobierz dokument w formacie pdf

 


zainstaluj AcrobatReader

 

 


Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster