POST. MIKROBIOL.,
2005, 44, 2, 193-195
http://www.pm.microbiology.pl

 

Warszawa, 21 kwietnia 2005 r.

Do Diagnostów Laboratoryjnych!

Przedstawiamy Państwu projekt "Kodeks Etyki Diagnosty Laboratoryjnego", który jest owocem pracy wielu osób i zatwierdzony przez Komisję Etyczną wybraną podczas Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych.
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych oczekuje, że przedłożony projekt "Kodeks Etyki Diagnosty Laboratoryjnego" będzie przedmiotem konsultacji w środowisku diagnostów laboratoryjnych do 15 sierpnia 2005 roku. Do tego czasu wpłyną opinie i komentarze do w/w projektu. Przedłożenie opinii i komentarzy przez członków KIDL poprzedzi wprowadzenie pod obrady i zatwierdzenie Kodeksu na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Diagnostów Laboratoryjnych.
Opinie i komentarze prosimy kierować na adres Biura KIDL
(ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa) z adnotacją NKODEKS ETYKI.
Oczekujemy, że każdy z Państwa weźmie udział w debacie nad ostateczną treścią Kodeksu, który zostanie przedłożony Nadzwyczajnemu Zjazdowi DiagnostUw Laboratoryjnych.

Z pozdrowieniem
Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
(-) Henryk Owczarek

PROJEKT KODEKSU ETYKI DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

przedłożony przez KomisjĘ Etyki KIDL,
w dniu 20 kwietnia 2005 r. do konsultacji ze środowiskiem diagnostów laboratoryjnych.


Kodeks Etyki Diagnosty Laboratoryjnego

      Potrzeba ustanowienia Kodeksu Etyki Diagnosty Laboratoryjnego wynika z rozwoju medycyny, w której coraz większą rolę odgrywa wyspecjalizowana diagnostyka laboratoryjna. Pozwala ona nie tylko ustalać trafne diagnozy umożliwiające podejmowanie skutecznych działań terapeutycznych, ale w coraz większym stopniu przyczynia się do rozwoju samego lecznictwa i skutecznej profilaktyki medycznej. Jest rzeczą zrozumiałą, że wraz ze wzrostem znaczenia diagnostyki laboratoryjnej w świadomości świadczeniodawców i pacjentów uzyskała ona status zawodu zaufania publicznego. W praktyce oznacza to, że przed diagnostami laboratoryjnymi stawiane są wysokie wymagania moralne i zawodowe. Kodeks Diagnosty Laboratoryjnego, którego sygnatariuszem jest zjazd przedstawicieli diagnostów laboratoryjnych pełnić będzie ważną rolę w procesie kształcenia specjalistów o wysokim poziomie moralnym i właściwych postawach zawodowych. Kodeks stanowiąc wyraz ukształtowanej świadomości moralnej środowiska, jest podstawą do oceny zawodowego zaangaoowania i postaw moralnych członków korporacji. Kodeks diagnosty laboratoryjnego opiera się na powszechnie przyjętych normach etyki oraz zasadach wynikających z tradycji zawodu. Naczelną zasadą postępowania diagnosty laboratoryjnego jest dobro osoby ludzkiej, które winno być chronione zarówno w odniesieniach indywidualnych, jak i społecznych. Z zasady tej wynika zarówno powinność poszanowania godności człowieka, jak również budowanie takich odniesień w pracy zawodowej, by jej naczelnym celem była służba człowiekowi według powszechnie cenionych wartości takich jak uczciwość, rzetelność i kompetencja.

I. Zasady ogólne:
1. Dobro pacjenta jest dobrem nadrzędnym, wynika to z jedyności i niepowtarzalności osoby ludzkiej.
2. Zespół nadrzędnych wartości moralnych: dobro, prawda, wolność, równość, sprawiedliwość dyktują sposób i zasady postępowania wobec pacjenta.
3. Diagności laboratoryjni powinni spełniać swoje funkcje w sposób zgodny z podstawowymi normami etycznymi oraz zasadami sztuki zawodu.
4. Diagności laboratoryjni postępując według zasad uczciwości, bezstronności, i rzetelności powinni wykonywać swoje czynności zawodowe z szacunkiem dla osoby ludzkiej.
5. Mając na uwadze doniosłość uprawianego zawodu diagnosta laboratoryjny podejmuje swoje obowiązki w poczuciu odpowiedzialności za własne środowisko, dbając o kształtowanie w nim nienagannych postaw oraz rozwój zawodowy.

II. Zasady szczegółowe:
1. Diagnosta laboratoryjny wykonuje swoje czynności tak, by dbając o dobro i interes osób korzystających...

Całość dostępna on-line na stronach internetowych

 


pobierz dokument w formacie pdf

 


zainstaluj AcrobatReader

 

 


Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster