POST. MIKROBIOL.,
2006, 45, 3
http://www.pm.microbiology.pl

 

O DRUGIM KONGRESIE EUROPEJKSKICH MIKROBIOLOGÓW FEMS

Madryd 4-8 lipiec 2006 r.

      W dniach, 4-8 lipca 2006 r. w Madrycie, odbył się 2-gi Kongres Mikrobiologów Europejskich FEMS (Federation of European Microbiological Societes). Organizatorem Kongresu, poza FEMS, było Hiszpańskie Towarzystwo Mikrobiologiczne. Kongres zgromadził około 1500 mikrobiologów z krajów europejskich i pozaeuropejskich. Tematyka Kongresu obejmowała najnowszą wiedzę i strategie w poznawaniu drobnoustrojów, niezbędne dla rozwiązywania problemów dotyczących zdrowia i wyżywienia ludzi, ochrony środowiska i rozwoju przemysłu i technologii. Wprowadzeniem do obrad były dwa wykłady plenarne. Jeden dokumentujący znaczenie nieprawidłowości systemu proteolitycznej degradacji białek w układzie ubikwityna - proteasom w patogenezie chorób, w tym chorób neurodegena-racyjnych i nowotworowych (A. Ciechanover). Drugi, ozdobiony muzyką, prezentował ogólnoświatowe straty kulturowe spowodowane śmiertelnymi posocznicami, które przerwały twórczość wielu geniuszy muzycznych (E.Th. Rietschel). Nie jest łatwo przedstawić szeroką tematykę bardzo wartościowych prac przedstawianych na Kongresie, aby nie pominąć tych najważniejszych dla rozwoju mikrobiologii, ogólnej wiedzy o życiu, a także dla poprawy poziomu życia i działalności człowieka w współczesnym świecie. Ogólnie, zagadnienia genomiki i metagenomiki systemów mikrobiologicznych podjęte były podczas 5 sympozjów (S), 3 „worhshopów" (W), na 123 plakatach (P) oraz w wykładzie plenarnym stanowiącym przegląd puli genów katabolicznych tworzących rodzaj krajobrazu genowego w „społecznościach" drobnoustrojów (V. De Lorenzo). Przekazywanie sygnałów (signaling) regulujących aktywność proliferacyjną i se-krecyjną drobnoustrojów w konsorcjach i biofilmach z uwzględnieniem roli w środowisku i chorobach, to tematyka wykładów 6 S, 4 W i 111 P. Czwarty wykład plenarny poświęcony ewolucji bakteryjnych patogenów, wygłoszony był przez profesora Jórga Hackera z Wuzburga (Niemcy), który został wyróżniony Nagrodą „FEMS-Lwoff Award" oraz Medalem FEMS za pionierskie odkrycia w mikrobiologii medycznej dotyczące molekularnych wyznaczników chorobotwórczości bakterii. Andre M. Lwoff był 1-szym Prezydentem FEMS. Czynniki wirulencji drobnoustrojów, ich rola w interakcjach z atakowanymi gospodarzami oraz ucieczce przed niszczącym działaniem systemu immunologicznego stanowiły przedmiot 2 S, 3 W i 156 P.
      Jednym z wiodących tematów Kongresu były nowe i stare zagrożenia infekcyjne (grypa, SARS, gorączka krwotoczna, AIDS, gruźlica, malaria) dyskutowane w powiązaniu z poszukiwaniem nowych przeciwdrobnoustrojowych szczepionek i terapii genowej podczas 5 S,.1W i na 20 P) oraz w referacie plenarnym (B.W.J. Mahy), w którym analizowano takie zagrożenia na tle ewolucyjnych zmian dokonujących się w samych wirusach, ale także w populacji ludzi, w środowisku podlegającym działalności człowieka oraz wynikających z postępu technologicznego i diagnostycznego. Niejako potwierdzeniem istnienia takich zagrożeń skłaniających do międzynarodowej współpracy w ich ograniczaniu i zapobieganiu im była prasowa informacja podana w przeddzień zakończenia Kongresu o identyfikacji wirusa ptasiej grypy u ptaka padłego na terenie Hiszpanii. Drobnoustroje, jako „fabryki" nowych materiałów i technologii oraz zagadnienia bio-katalizy i bioremedacji były prezentowane podczas 2 S, 3 W i na 75 P). Liczne prezentacje dotyczyły trendów w technologii żywności (1 S, 1W i 104 P). Nie zabrakło prezentacji z zakresu lekooporności bakterii (1 S i 45 P), nowych strategii w identyfikacji i typowaniu drobnoustrojów (1 W) geomikrobiologii (1 S, 1 W), interakcji patogenów z roślinami (1 W i 25 P), mikrobiologii morza (1W), ekologii drobnoustrojów patogennych (między innymi Helicobacter pylori, Mycobacterium tuberculosis, Strepto-coccus pneumoniae; 1W), mikrobiologii środowiskowej, w tym opracowań testów molekularnych do wykrywania środowiskowych zanieczyszczeń (1W i 150 P) oraz taksonomii i bioróżnorodności mikrobiologicznej (2W i 30 P). Ogólnie na Kongresie przedstawiono około 100 referatów podczas 25 sympozjów, około 120 prezentacji ustnych na 19 „workshopach" i około 800 plakatów. Wykonane w Polsce prace w liczbie 25 zostały zaprezentowane podczas sympozjum na temat lekooporności bakterii (1), „workshopu" poświęconego biologii bakteriofagów (1) oraz sesji plakatowych.
      Doceniając wysoki poziom, aktualność i znaczenie naukowe, a często również praktyczne, prezentacji kongresowych, pragnę podkreślić doskonałą organizację Kongresu. Obrady odbyły się w nowoczesnym Centrum Kongresowym, w wygodnych pomieszczeniach klimatyzowanych, zaopatrzonych w niezawodną aparaturę projekcyjną. Monitory umieszczone przed salami informowały o aktualnie odbywających się sesjach. Organizatorzy zachwycili gościnnością, serwując bardzo urozmaicone dania oraz przed i popołudniową kawę. Z cech charakterystycznych Kongresu należy wymienić wybitną dominację młodych i bardzo młodych mikrobiologów wśród uczestników. Następny, 3-ci Kongres FEMS Europejskich Mikrobiologów odbędzie się za 3 lata w Góteborgu, w Szwecji. Warto zapamiętać adres: www.fems-microbiology.org. Można bowiem z pozytywnym skutkiem, czego doświadczyło kilku młodych mikrobiologów polskich uczestniczących w Kongresie, starać się o dofinansowanie FEMS, a także wziąć udział w konkursie o nagrody. Podczas Kongresu, wręczono nagrodę za prace doktorskie 3 młodym mikrobiologom, 2 z Francji i 1 z Niemiec. FEMS finansuje również 6-12 miesięczne stypendia naukowe dla doktorów (w wieku poniżej 36 lat) umożliwiające staże naukowe w prestiżowych laboratoriach Europy. Osobiście, dziękuję bardzo Wydziałowi Nauk Biologicznych i Komitetowi Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk za dofinansowanie mojego uczestnictwa w Kongresie FEMS, w Madrycie.

Prof. dr hab. Wiesława Rudnicka
Kierownik Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej
Instytut Mikrobiologii i Immunologii
Uniwersytet Łódzki
ul. Banacha 12/16
90-237 Łódź
e-mail:rudw@biol.uni.lodz.pl

 


pobierz dokument w formacie pdf

 


zainstaluj AcrobatReader

 

 


Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster